Dziś jest czwartek, 28 września 2023 r.   

Praca: Og��oszenie o naborze na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny do spraw Zdrowia i Ochrony Zwierz��t w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierz��t w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny do spraw: Zdrowia i Ochrony Zwierząt w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie

 

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ

Osoba na tym stanowisku:

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym, w tym ASF, HPAI i inne;
 • Obsługa systemów informatycznych (TRACES NT, IRZ, Vetlink);
 • Kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • Nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii;
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych;
 • Kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • Pobieranie prób w kierunku zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

KOGO POSZUKUJEMY

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Staż pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej oraz postępowania administracyjnego
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie

CO OFERUJEMY

 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

DOSTĘPNOŚĆ

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

WARUNKI PRACY

 • Praca w wymiarze pełnego etatu.
 • Miejsce pracy - siedziba Inspektoratu i teren powiatu lubelskiego (wyjazdy służbowe samochodem służbowym, szkolenia, kontakt ze zwierzętami).
 • Inspektorat mieści się na I piętrze - brak windy, brak podjazdu i toalety dla osoby niepełnosprawnej.
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt biurowy, samochód służbowy.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Aplikuj do: 26 września 2022
W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 106079" na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie
Al. Spółdzielczości Pracy 3, 20-147 Lublin
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 81 748 37 48
Więcej o pracy na stronie urzędu: http://www.miw.lpi.pl
Dokumenty należy złożyć do: 26.09.2022
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie,
  tel. 81 748 37 48
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: - tel. 81 748 37 48
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o
  archiwizacji.
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; (żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej)
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej.

Wyniki naboru

Wybrane osoby:

 • ...

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 2022-09-14 00:00:00
Data opublikowania: 2022-09-14 00:00:00