Dziś jest czwartek, 28 września 2023 r.   

Praca: Og��oszenie o naborze na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpiecze��stwa ��ywno��ci w zespole d/s bezpiecze��stwa ��ywno��ci, Pasz i Utylizacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektor weterynaryjny do spraw:
Bezpieczeństwa Żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności, Pasz i Utylizacji
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie

 

WARUNKI PRACY

Praca w wymiarze pełnego etatu.
Miejsce pracy - siedziba Inspektoratu i teren powiatu lubelskiego (wyjazdy służbowe samochodem służbowym, szkolenia, kontakt ze zwierzętami).
Inspektorat mieści się na I piętrze - brak windy, brak podjazdu i toalety dla osoby niepełnosprawnej.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt biurowy, samochód służbowy.

ZAKRES ZADAŃ

 1. Wykonywanie zadań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625, w szczególności:
 • Kontrola przestrzegania warunków weterynaryjnych w podmiotach wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego
 • Kontrola w zakresie spełniania wymogów Wielkiej Brytanii przez podmioty eksportujące produkty pochodzenia zwierzęcego oraz przez produkty pochodzenia zwierzęcego
 • Wystawianie świadectw zdrowia dla produktów eksportowanych do Wielkiej Brytanii.
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzenia kontroli, tworzenia baz danych, przygotowanie dokumentacji w celu zatwierdzenia lub zarejestrowania nowych podmiotów.
 1. Praca na programach CELAB, e-klient i TRACES NT;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne;
 • prawo jazdy kat. B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Znajomość przepisów w zakresie wykonywanych zadań

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność samodzielnego planowania pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • komunikatywność, dyspozycyjność, analityczne myślenie;
 • kultura pracy i kultura osobista;
 • stosowanie prawa w praktyce;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.02.2022r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie
  Al. Spółdzielczości Pracy 3, 20-147 Lublin

DODATKOWE INFORMACJE

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu). W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów, po tym okresie oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną komisyjnie zniszczone.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie,
  tel. 81 748 37 48
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: - tel. 81 748 37 48
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o
  archiwizacji.
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; (żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej)
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


Wyniki naboru

Wybrane osoby:

 • Rachubik Jarosław,
 • Dyzma Tomasz,
 • Szwagierek Katarzyna,
 • Magdziak Anna.

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 2022-02-08 00:00:00
Data opublikowania: 2022-02-08 00:00:00

Wynik oferty:

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia:
Data opublikowania:

pobierz w formacie pdf