Dziś jest sobota, 03 czerwca 2023 r.   

Praca: Og��oszenie o naborze na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpiecze��stwa ��ywno��ci w zespole d/s bezpiecze��stwa ��ywno��ci

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole d/s bezpieczeństwa żywności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie

WARUNKI PRACY

Praca w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.
Praca w siedzibie Inspektoratu oraz częste wyjazdy służbowe na terenie powiatu lubelskiego.
Praca w terenie przy różnych warunkach atmosferycznych.
Siedziba Inspektoratu mieści się na I piętrze - brak windy.
Brak podjazdu i toalety dla osoby niepełnosprawnej.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt biurowy, samochód służbowy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrole przestrzegania warunków weterynaryjnych w podmiotach wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego;
 • kontrola gospodarstw rolnych produkujących mleko surowe do skupu i przetwórstwa;
 • monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzecego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności;
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzenia kontroli, tworzenie baz danych, przygotowanie dokumentacji w celu zatwierdzenia lub zarejestrowania nowych podmiotów;
 • praca na programach CELAB i e-klient

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej;
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność obsługi komputera i znajomość pakietu MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywność;
 • Samodzielność;
 • Odpowiedzialność i rzetelność;
 • Dyspozycyjność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetważanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18 pażdziernika 2019 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie
  Al. Spółdzielczości Pracy 3
  20-147 Lublin

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: PLW Tomasz Brzana - tel. 81 748 37 48
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: - tel. 81 748 37 48
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: brak odbiorców
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


  WZORY OŚWIADCZEŃ:

  Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej  Wyniki naboru:

  Nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata.

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 2019-10-01 00:00:00
Data opublikowania: 2019-10-01 00:00:00

Wynik oferty:

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia:
Data opublikowania:

pobierz w formacie pdf