Dziś jest czwartek, 28 września 2023 r.   

Praca: Og��oszenie o naborze na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierz��t w zespole d/s zdrowia i ochrony zwierz��t

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: Zdrowia i Ochrony Zwierząt w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie

WARUNKI PRACY

Praca w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.
Praca w siedzibie Inspektoratu i na terenie powiatu lubelskiego.
Siedziba Inspektoratu mieści się na I piętrze - brak windy, brak podjazdu i toalety dla osoby niepełnosprawnej.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt biurowy, samochód służbowy

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym, w tym szczególnie ASF i innych;
 • Kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weternarii;
 • Nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynnosci urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii;
 • Prowadzenie obowiązujacej dokumentacji i sprawozdawczosci związanej z realizowanymi zadaniami;
 • Kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość pakietu MS Office;
 • prawo jazdy kat. B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność samodzielnego organizowania i planowania pracy;
 • umiejetność pracy w zespole;
 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • komunikatywność, dyspozycyjność, analityczne myslenie;
 • kultura pracy i kultura osobista;
 • stosowanie prawa w praktyce;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30 listopada 2018 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie
  Al. Spółdzielczości Pracy 3
  20-147 Lublin

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie, tel. 81 748 37 48
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: - tel. 81 748 37 48
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: PLW w Lublinie
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


WZORY OŚWIADCZEŃ:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej


Nabór zakończony.

Wybrane osoby: Maciej Korowaj Lubartów.

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 2018-11-15 00:00:00
Data opublikowania: 2018-11-15 00:00:00

Wynik oferty:

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia:
Data opublikowania:

pobierz w formacie pdf