Dziś jest sobota, 03 czerwca 2023 r.   

Praca: Og��oszenie o naborze na stanowisko: ksi��gowy w zespole ds finansowo-ksi��gowych i administracyjnych

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy w zespole ds finansowo-księgowych i administracyjnych

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych - brak windy, podjazdu i toalety dla osoby niepełnosprawnej.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie bieżącej księgowości inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Dokonywanie kontroli zgodności i kompletności operacji finansowych,
 • Prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych,
 • Rozliczanie umów zlecenia,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne,
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w księgowości,
 • Znajomość rachunkowości budżetowej,
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, zamówień publicznych i służby cywilnej,
 • Znajomość programów finansowo-księgowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne,
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera i oprogramowania komputerowego,
 • Doświadczenie zawodowe w państwowej jednostce budżetowej,
 • Umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków i dochodów budżetowych oraz ich analiza,
 • Umiejętność samodzielnego analitycznego myślenia,
 • Rzetelność i obowiązkowość,
 • Umiejętność pracy w zespole.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15 maja 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie
  Al. Spółdzielczości Pracy 3
  20-147 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Nabór zakończony.

Wybrane osoby: Marcin Olszowy.

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 2018-04-25 00:00:00
Data opublikowania: 2018-04-25 00:00:00

Wynik oferty:

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia:
Data opublikowania:

pobierz w formacie pdf