Dziś jest niedziela, 22 maja 2022 r.   

Praca: Og��oszenie o naborze na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpiecze��stwa ��ywno��ci.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności

WARUNKI PRACY

Praca na zastępstwo w siedzibie inspektoratu i na terenie powiatu lubelskiego w ramach wyjazdów służbowych, siedziba inspektoratu mieści się na I piętrze (brak windy), brak podjazdu i toalety dla osoby niepełnosprawnej, narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt biurowy, samochód służbowy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowywujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego,
 • nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa,
 • realizacja zadań Inspekcji Weterynaryjnej z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt, kontroli wymogów wzajemnej zgodności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynarii,
 • Prawo wykonywania zawodu,
 • Znajomość KPA oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • Obsługa komputera i znajomość pakietu MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Umiejętność samodzielnego organizowania i planowania pracy,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP,
 • kserokopia prawo jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 27 kwietnia 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie
Al. Spółdzielczości Pracy 3
20-147 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Nabór zakończony.

Wybrane osoby: Karolina Iwańczuk - Lublin.

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 2018-04-20 00:00:00
Data opublikowania: 2018-04-21 00:00:00

Wynik oferty:

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia:
Data opublikowania:

pobierz w formacie pdf