Dziś jest piątek, 16 kwietnia 2021 r.   

Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole Zdrowia i Ochrony Zwierząt.

WARUNKI PRACY:

praca w siedzibie inspektoratu oraz częste wyjazdy służbowe na terenie powiatu lubelskiego, praca w terenie przy różnych warunkach atmosferycznych, częsty kontakt ze zwierzętami, siedziba inspektoratu mieści się na I piętrze (brak windy), brak podjazdów i toalety dla osoby niepełnosprawnej, narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt biurowy, samochód służbowy.

ZAKRES ZADAŃ:

 • Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym między innymi: przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz prowadzeniu dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonej choroby; prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej; prowadzenie programów zwalczania chorób zakaźnych;
 • Kontrola identyfikacji i rejstracji zwierząt prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • Wydawanie zaleceń i sporządzanie decyzji administracyjnych w celu eliminacji uchybień w prowadzeniu działalności podmiotów nadzorowanych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wykształcenie wyższe z zakresu spraw należących do właściwości
 • Inspekcji Weterynaryjnej
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i w Inspekcji Weterynaryjnej
 • posiadanie prawa jazdy
 • znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność obsługi systemu CELAB i TRACES
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • dyspozycyjność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzającychskorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty należy złożyć do: 12 lutego 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie
  Al. Spółdzielczości Pracy 3
  20-147 Lublin

INNE INFORMACJE::

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 2018-01-19 00:00:00
Data opublikowania: 2018-01-19 00:00:00