Dziś jest piątek, 16 kwietnia 2021 r.   

Praca: Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej - 171610
 • Ogłoszenie nr: 171610
 • Data ukazania się ogłoszenia: 27 lipca 2015 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • w Zespole d/s Zdrowia i Ochrony Zwierząt

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie
Al. Spółdzielczości Pracy 3
20-147 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej,
 • nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej przez podmioty zajmujące się tą działalnością,
 • kontrola pracy lekarzy weterynarii wyznaczonych przez PLW do wykonywania: ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych połączonych z pobieraniem próbek do badań laboratoryjnych, nadzoru nad spędami i innymi miejscami gromadzenia zwierząt; badanie zwierząt w obrocie wraz z nadzorem nad ich transportem i wystawianiem świadectw zdrowia,
 • opracowywanie i uaktualnianie planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • nadzór nad importem i eksportem zwierząt,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
 • nadzór nad rejestracją i identyfikacją zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt prowadzoną przez ARiMR,
 • prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca w siedzibie Inspektoratu oraz częste wyjazdy służbowe na terenie powiatu lubelskiegoMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- siedziba Inspektoratu mieści się na I piętrze (brak windy),
- brak podjazdu i toalety dla osób niepełnosprawnych,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt biurowy, samochód służbowy,
- praca w terenie wiąże się z kontaktem ze zwierzętami


Inne
praca w terenie przy różnych warunkach atmosferycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do włąsciwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej w obszarze związanym ze zdrowiem i ochroną zwierząt
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie prawa jazdy,
  • znajomość pakietu MS Office,
  • umiejętność obsługi systemu Celab i Traces,

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • znajomość jednego języka zachodnioeuropejskiego w stopniu conajmniej podstawowym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

01-08-2015

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Al. Spółdzielczości Pracy 3
20-325 Lublin

Inne informacje:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 2015-07-27 00:00:00
Data opublikowania: 2015-07-27 00:00:00