Dziś jest piątek, 16 kwietnia 2021 r.   

Praca: Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej - 171607
 • Ogłoszenie nr: 171607
 • Data ukazania się ogłoszenia: 27 lipca 2015 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych Zespole ds Bezpieczeństwa Żywności, Pasz oraz Ubocznych Produktów Zwierzęcych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie
Al. Spółdzielczości Pracy 3
20-147 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrole spełniania wymagań weterynaryjnych przez gospodarstwa produkujące pasze na potrzeby własne, producentów zajmujących się produkcją pierwotną, producentów mieszanek paszowych i premiksów, wytwórców karm dla zwierząt domowych, podmiotów przetwarzających uboczne produkty zwierzęce, podmiotów zajmujących się transportem, obrotem, magazynowaniem pasz;
 • prowadzenie rejestrów i wykazów nadzorowanych podmiotów;
 • prowadzenie sprawozdawczości z w/w zadań.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca w siedzibie Inspektoratu oraz częste wyjazdy służbowe na terenie powiatu lubelskiegoMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- siedziba inspektoratu mieści się na I piętrze (brak windy),
- brak podjazdu i toalety dla osób niepełnosprawnych,
- narzędzia i materiał pracy: komputer, sprzęt biurowy, samochód służbowy,
- praca w terenie wiąże się z kontaktem ze zwierzętami


Inne
praca w terenie przy różnych warunkach atmosferycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynayjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej w obszarze związanym z higieną pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie prawa jazdy,
  • znajomość pakietu MS Office,
  • umiejętność obsługi systemu Celab i Traces,

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność i rzetelność
 • znajomość jednego języka zachodnioeuropejskiego w stopniu co najmniej podstwaowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

01-08-2015

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Al. Spółdzielczości Pracy 3
20-325 Lublin

Inne informacje:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 2015-07-27 00:00:00
Data opublikowania: 2015-07-27 00:00:00