Dziś jest piątek, 16 kwietnia 2021 r.   

Praca: Informacje dotyczące naboru

Informacje dotyczące naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej

Wybrane informacje dotyczące naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie 

Procedura naboru składa się z następujących etapów:

1) etap I:

a) powołanie Komisji Rekrutacyjnej,

b) przygotowanie i opublikowanie ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy,

c) analiza dokumentów kandydatów pod względem formalnym,

d) sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne;

2) etap II – test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. Do etapu  zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu;

4) etap III - przedstawienie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii wyłonionych nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów;

5) etap IV:

a) wybór kandydata,

b) upowszechnienie  informacji o wyniku naboru,

c) sporządzenie protokołu.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu podany w ogłoszeniu o naborze.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego. Dokumenty, które zostały wysłane po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie są rozpatrywane i podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej umieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Komisja Rekrutacyjna określa osiągnięte wyniki każdego kandydata, ocenia w skali 1-5, a następnie ustala łączną sumę uzyskanych punktów decydując w ten sposób o kolejności kandydatów.

Ostateczną decyzję w sprawie wyboru oraz nawiązania stosunku pracy lub ponownego przeprowadzenia naboru na dane stanowisko podejmuje kierownik urzędu.

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 2014-09-11 00:00:00
Data opublikowania: 2014-09-11 00:00:00