Dziś jest piątek, 16 kwietnia 2021 r.   

Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny do spraw pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych w Zespole ds Bezpieczeństwa Żywności, Pasz oraz Ubocznych Produktów Zwierzęcych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Al. Spółdzielczości Pracy 3
  20-147 LublinMiejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrole spełniania wymagań weterynaryjnych przez gospodarstwa produkujące pasza na potrzeby własne, producentów zajmujących się produkcją pierwotną, producentów mieszanek paszowych i premiksów,wytwórców karm dla zwierząt domowych, podmiotów przetwarzających uboczne produkty zwierzęce, podmiotów zajmujących się transportem, obrotem, magazynowaniem pasz;
 • Prowadzenie rejestrów i wykazów nadzorowanych podmiotów;
 • Prowadzenie sprawozdawczości z w/w zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie inspektoratu oraz częste wyjazdy służbowe na terenie powiatu lubelskiego

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -siedziba inspektoratu mieści się na I piętrze (brak windy),
  -brak podjazdu i toalety dla osób niepełnosprawnych,
  -narzędzia i materiały pracy - komputer, sprzęt biurowy, samochód służbowy,
  -praca w terenie wiąże się z kontaktem ze zwierzętami  Inne
  praca w terenie przy różnych warunkach atmosferycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego jako lekarz weterynarii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
  • posiadanie prawa jazdy;
  • znajomość pakietu MS Office;
  • umiejętność obsługi systemu Celab i Traces;
  • co najmniej 3 miesięczny staż w Inspekcji Weterynaryjnej;
wymagania dodatkowe
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność;
 • komunikatywność;
 • samodzielność;
 • odpowiedzialność i rzetelność;
 • znajomość jednego języka zachodnioeuropejskiego w stopniu co najmniej podstawowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dowodu osobistego;
 • kopie świadectw pracy, kursów, szkoleń.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-09-2014

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Al. Spółdzielczości Pracy 3
  20-325 Lublin

Inne informacje:


  Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 2014-09-11 00:00:00
Data opublikowania: 2014-09-11 00:00:00