Dziś jest piątek, 31 marca 2023 r.   

Przetargi: Og��oszenie przetargu

Ogłoszenie o przetargu publicznym

na sprzedaż samochodu służbowego

 

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie

Al. Spółdzielczości Pracy 3; 20-147 Lublin

tel.: 81-748-37-48
fax: 81-748-37-48

 1. Przedmiot przetargu:

Marka i typ pojazdu: samochód osobowy marki: Fiat Panda Actual

Numer rejestracyjny: LU 0005A

Nr karty pojazdu: AAA 4880534

Numer identyfikacyjny: ZFA 16900000392275

Pojemność silnika: 1108 cm3

Numer silnika: --------------

Rok produkcji: 2005

Data pierwszej rejestracji: 15.09.2005

Przebieg kilometrów: 113689

Badanie techniczne: 14.09.2016

Opis stanu technicznego:

Silnik: --------------

Podwozie: zgodnie z opinią L-1978/15

Nadwozie: zgodnie z opinią L-1978/15

Ogumienie: zgodnie z opinią L-1978/15

Na wyposażeniu są 2 komplety kluczyków.

 1. Warunki przystąpienia do przetargu:

1)      wniesienie wadium w wysokości 350 zł,

2)      wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu,

3)      wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania lub odrzucenia oferty,

4)      wadium złożone przez nabywcę auta zalicza się na poczet ceny,

5)      wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zwarcia umowy.

 1. Przygotowanie oferty - wymagania:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zwierać następujące dane oferenta:

1)      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

2)      oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

3)      numer telefonu,

4)      PESEL i NIP, a w przypadku firm REGON,

5)      datę sporządzenia oferty,

6)      oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające
z rezygnacji z oględzin auta.

 1. Cena wywoławcza:

Cenę wywoławczą ustalono na 3500 zł. Przystępujący do przetargu powinni wykazać się dowodem zapłaty wadium w wysokości 350 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie w pokoju nr 19, najpóźniej w dniu otwarcia ofert, przed godziną 730.

 1. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami (oświadczenie, potwierdzenie wpłaty wadium) powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie, Al. Spółdzielczości Pracy 3, 20-147 Lublin z adnotacją: "Oferta na zakup samochodu osobowego".

Ofertę można przesłać pocztą lub doręczyć osobiście do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Al. Spółdzielczości Pracy 3, 20-147 Lublin, pokój nr 19.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 30.11.2015 godzina 1500.

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej cenie, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustany dla oferentów, którzy podali jednakowe ceny. Kwota postąpienia nie może być niższa od 100 zł. Komisja zawiadomi oferentów o dodatkowym terminie.

 1. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.12.2015 o godzinie 800 w pokoju nr 19 budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Al. Spółdzielczości Pracy 3, 20-147 Lublin.

Termin związania ofertą zakupu wynosi 14 dni.

 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1)      została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

2)      nie zawiera danych i dokumentów takich jak:

a) dowód wpłaty wadium,

b) informacji, o których mowa w pkt4.

O odrzuceniu oferty komisja powiadomi oferenta niezwłocznie.

 1. Oglądanie przedmiotu sprzedaży:

Auto będzie udostępnione zainteresowanym do obejrzenia w dniach 20.11.2015 w godzinach 700-1500 na parkingu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie Al. Spółdzielczości Pracy 3.

Osoba do kontaktu: Andrzej Zborowski tel. 697-032-424.

 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie zastrzega sobie prawo
  do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.
 2. Inne informacje:

a)      Komisja przetargowa wybierze ofertę z najwyższą ceną,

b)      data podpisania umowy zostanie określona niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty,

c)      oferent-nabywca w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy powinien uzupełnić całą należność za auto,

d)      wydanie auta nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

 

Data ogłoszenia 16.11.2015r.

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 2015-11-16 00:00:00
Data opublikowania: 2015-11-16 00:00:00