Dziś jest poniedziałek, 30 marca 2020 r.   

Sposoby załatwiania i przyjmowania spraw

Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie:

Pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 8:00 - 12:00

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie Al. Spółdzielczości Pracy 3, 20-147 Lublin,
bądź przesyłać faksem na numer: (0-81) 748-37-48

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie informuje, że skargi i wnioski można złożyć dodatkowo w poniedziałki w godzinach 15:00-17:00.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie przypomina jednocześnie, że na podstawie art. 6 ust.1 i 2 Ustawy o opłacie skarbowej tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000) w momencie złożenia wniosku powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej.

Art. 6 [Obowiązek zapłaty]
1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1)od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
2)od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
3)od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
4)od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;
[...]

2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

W praktyce oznacza to, że składając wniosek muszą państwo dostarczyć jednocześnie dowód wniesienia opłaty na konto:
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
którego właścicielem jest Departament Finansów Urzędu Miasta Lublin.

Wysokość wymaganej opłaty określona jest w załączniku do Ustawy, a najczęściej występujące opłaty to:

Decyzja - 10zł (Decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego - Cz. I zał. ust. 53.)

Zaświadczenie - 17zł (Pozostałe zaświadczenia - Cz. II zał. ust. 21.)

"Wydanie" duplikatu - 5zł (Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - Cz. II zał. ust. 4.)

Duplikat zezwolenia (Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - Cz. I zał. ust. 22.)

Pozwolenie (koncesja)- 616zł (Inne niż wymienione w niniejszym załączniku zezwolenie (pozwolenie, koncesja): na wykonywanie działalności gospodarczej - Cz. III zał ust. 44. pkt. 1) )

Legalizacja paszportu - 26zł (Legalizacja dokumentu - Cz. II zał ust. 5.)

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 0000-00-00 00:00:00
Data opublikowania: 0000-00-00 00:00:00

pobierz w formacie pdf