Dziś jest piątek, 16 kwietnia 2021 r.   

 

Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu lubelskiego

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarzz Weterynarii w Lublinie informuje o ogłoszeniu w dniu 06.04.2021 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 2021.1622 Rozporządzenia nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu lubelskiego
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2021/1622/
lub bezpiśredni link do aktu; TUTAJ

Życzenia świąteczne ministra

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarzz Weterynarii w Lublinie przekazuje życzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: tutaj.

Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarzz Weterynarii w Lublinie publikuje ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną, zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162).
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: tutaj.

Rozporządzenie nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubelskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarzz Weterynarii w Lublinie informuje o ogłoszeniu w dniu 07.01.2021 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 2020.116 Rozporządzenia nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubelskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego.
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2021/116/
lub bezpiśredni link do aktu; TUTAJ

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu lubelskiego i m Lublin na 2021 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie  w związku  z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557 z późn.zm.) ogłasza nabór kandydatów do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia.


Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności:

 1. szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze na terenie powiatu lubelskiego i m. Lublin,
 2. sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt na terenie powiatu lubelskiego i m. Lublin,
 3. badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia na terenie powiatu lubelskiego, i m. Lublin,
 4. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w:
  1. rzeźniach na terenie powiatu lubelskiego i m. Lublin,
  2. badanie mięsa przeznaczonego na użytek własny na terenie powiatu lubelskiego i m. Lublin,
 5. badanie mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu lubelskiego i m. Lublin,
 6. sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia w zakładach: na terenie powiatu lubelskiego i m. Lublin,
 7. badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni na terenie powiatu lubelskiego i m. Lublin,
 8. prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu lubelskiego i m. Lublin.

 

Liczba lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonywania zadań z danego zakresu:

- w zakresie punktu 1)                                   -                      4 lekarzy weterynarii,

- w zakresie punktu 1),3),8)                           -                      30 lekarzy weterynarii,

- w zakresie punktu 2)                                   -                      20 lekarzy weterynarii

- w zakresie punktu 4)a, pkt 5), pkt 7)          -                       26 lekarzy weterynarii

- w zakresie punktu 4)b i pkt 5), 7)               -                      8 lekarzy  weterynarii

- w zakresie punktu 6)                                   -                      11 lekarzy weterynarii

 

Termin (okres) realizacji zadań:

Zadania będą realizowane od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii chętnych do wyznaczenia:

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w terminie do 16 grudnia 2020 r.

 • osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, ul. Al. Spółdzielczości Pracy 3 w godz. 7 – 15 z zachowaniem zasad higienicznych i wysokich standardów sanitarnych
 • drogą mailową na adres: lublin.piw@wiw.lublin.pl
 • listownie na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Al. Spółdzielczości Pracy 3, 20-147 Lublin

Liczy się data wpływu do Urzędu.

Termin zapoznania się ze zgłoszeniami


Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się komisyjnie 18.12.2020 r.

 

Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Dodatkowe informacje

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postepowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Dokumenty do pobrania:

Druk zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. (TUTAJ)

Oświadczenie Wyznaczonego (TUTAJ)

 

Lublin, dnia 01.12.2020 r.

 

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie z dnia 28.10.2020r. do odwołania

Ogloszenie PLW z dnia 28.10.2020

Nowe przepisy przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach i rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie informuje, o ogłoszeniu rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
 • z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/613
 • z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/605

Program pomocowy dla rolników, którzy zaprzestali produkcji trzody chlewnej

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarzz Weterynarii w Lublinie informuje, że w latach 2020 i 2021 realizowany jest program pomocowy na podstawie par. 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.).
Pomoc jest realizowana przez Biura Powiatowe ARIMR na terenie załego kraju w systemie naboru ciągłego.

Rozporządzenie nr 37 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa lubelskiego

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarzz Weterynarii w Lublinie informuje o ogłoszeniu w dniu 03.09.2020 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 2020.4382 Rozporządzenia nr 37 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa lubelskiego.
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2020/4382/
lub bezpiśredni link do aktu; TUTAJ

Rozporządzenie nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie postępowania ze zwłokami dzików na terenie województwa lubelskiego

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarzz Weterynarii w Lublinie informuje o ogłoszeniu w dniu 03.09.2020 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 2020.4383 Rozporządzenia nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie postępowania ze zwłokami dzików na terenie województwa lubelskiego.
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2020/4383/
lub bezpiśredni link do aktu; TUTAJ

Rozporządzenie nr 40 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubelskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarzz Weterynarii w Lublinie informuje o ogłoszeniu w dniu 08.09.2020 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 2020.4458 Rozporządzenia nr 40 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubelskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego.
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2020/4458/
lub bezpiśredni link do aktu; TUTAJ

Rozporządzenie nr 33 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarzz Weterynarii w Lublinie informuje o ogłoszeniu w dniu 20.08.2020 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 2020.4259 Rozporządzenia nr 33 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego.
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2020/4259/
lub bezpiśredni link do aktu; TUTAJ

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie

Ogłoszenie


Zarządzenie nr 5/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie

Rozpatrywanie zmiana godzin pracy


Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie

Ogłoszenie


Zarządzenie nr 3/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie

Rozpatrywanie dokumentacji dostarczanej fizycznie


Zarządzenie nr 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie

Zmiana godzin pracy


Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie skierowane do hodowców trzody chlewnej powiatu lubelskiego

W związku z zagrożeniem koronawirusem i wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r „w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego” Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie poleca rolnikom z terenu powiatu lubelskiego wszelkie wnioski zgłaszać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie pocztą elektroniczną na adres: lublin.piw@wiw.lublin.pl.

W nagłych i uzasadnionych przypadkach można zgłaszać wnioski związane ze sprzedażą lub kupnem świń na piśmie do upoważnionego urzędowego lekarza weterynarii pobierającego krew od świń w danej gminie powiatu lubelskiego.

Wnioski proszę wypełniać dokładnie w szczególności adres mailowy oraz nr telefonu wnioskodawcy. Wnioski są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie w zakładce „wzory dokumentów”.

Po otrzymaniu wyniku badania świń pozwolenia na przemieszczenie, sprzedaż lub kupno świń będą przesyłane wnioskodawcom pocztą elektroniczną.

Pozwolenie umożliwia wypisanie świadectwa zdrowia dla świń przez upoważnionych urzędowych lekarzy weterynarii.

Spis lekarzy pobierających krew i wystawiających świadectwa zdrowia.

Z-ca PLW
Tomasz Brzana


Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, wykonywanie przez urząd administracji publicznej może podlegać ograniczeniu na wykonywaniu:

 1. wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
 2. określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednio obsługę interesantów.

Wobec powyższego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie podjął decyzję o czasowym odstąpieniu od osobistych wizyt klientów w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie.

PLW w Lublinie po analizie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z przypadkami zakażeń koronawirusem jak również bardzo poważnej sytuacji związanej z pandemią wywołaną przez ten wirus zwraca się do wszystkich petentów o wyrozumiałość i składanie wszelkich dokumentów wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: lublin.piw@wiw.lublin.pl względnie tradycyjnie w formie listu na adres Inspektoratu. Porady można zasięgnąć pod nr. tel. 81 7483748. łącząc się z Inspektorami Weterynarii.

Zobowiązuję ponadto urzędowych lekarzy weterynarii do wykonywania wyłącznie czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obrotu zwierzętami.

Zawieszone zostaje czasowo przeprowadzenie badań monitoringowych zwierząt.

W opinii PLW w Lublinie wykonywanie obecnie badań monitoringowych u trzody chlewnej i bydła jest niebezpieczne dla hodowców i lekarzy weterynarii.

Apeluję do lekarzy weterynarii o zachowanie wszelkich form zabezpieczenia przeciwepidemicznego.

Sytuacja w województwie i kraju jest nadzwyczajna i wszyscy musimy być bardzo odpowiedzialni oraz dołożyć wszelkich starań do nierozprzestrzeniania się tej groźnej choroby.

Z-ca PLW
Tomasz Brzana


Materiały na temat koronawirusa

Szanowni Państwo.
Na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania znajdą Państwo wszelkie informacje oraz materiały na temat koronawirusa (plakaty, schematy, zasady kwarantanny itd.). Minister zdrowia zachęca do ich pobierania oraz rozpowszechniania.
Dodatkowo można śledzić kanały społecznościowe:

Profilaktyka koronawirusa

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie uprzejmie informuje, że Ministerstwo Zdrowia przygotowało plakat informacyjny dotyczący profilaktyki związanej z koronawirusem.
Plakat koronawirus Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: TUTAJ
lub bezpiśredni link; TUTAJ

Rozporządzenie nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krasnostawskiego, lubelskiego i świdnickiego

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarzz Weterynarii w Lublinie informuje o ogłoszeniu w dniu 07.02.2020 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 2020.1024 Rozporządzenia nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krasnostawskiego, lubelskiego i świdnickiego.
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2020/1024/
lub bezpiśredni link do aktu; TUTAJ

Rozporządzenie nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarzz Weterynarii w Lublinie informuje o ogłoszeniu w dniu 06.02.2020 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 2020.972 Rozporządzenia nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego.
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2020/972/
lub bezpiśredni link do aktu; TUTAJ

GRYPA PTAKÓW

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarzz Weterynarii w Lublinie informuje o ogłoszeniu w dniu 04.01.2020 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 2020.104 Rozporządzenia nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krasnostawskiego, lubelskiego i świdnickiego.
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2020/104/
lub bezpiśredni link do aktu; TUTAJ
TUTAJ znajdują się podstawowe informacje na temat tej choroby.


Rozporządzenie nr 4/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu lubelskiego

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarzz Weterynarii w Lublinie informuje o ogłoszeniu w dniu 12.11 2019 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 2019.6003 Rozporządzenia nr 4/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu lubelskiego.
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2019/6003/
lub bezpiśredni link do aktu; TUTAJPolska smakuje - kupuj świadomie

Wybierając żywność z oznaczeniem „Produkt polski”, konsument ma pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców. Przy bogatej ofercie na sklepowych półkach ma to niebagatelne znaczenie, a w efekcie przyczynia się także do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej żywności.

Więcej na stronie: https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski

Plakat Produkt Polski


Rozporządzenie nr 3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu lubelskiego

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarzz Weterynarii w Lublinie informuje o ogłoszeniu w dniu 29.05 2019 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 2019.3404 Rozporządzenia nr 3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu lubelskiego.
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3404/
lub bezpiśredni link do aktu; TUTAJPraktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Szanowni Państwo,
Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuję skan ulotki informacyjnej dla rolników pt.: „Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”
Aby zapoznać się ze wskazówkami kliknij TUTAJ
Publikujemy również oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego dla zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią, z którym można się zapoznać TUTAJ
Główny Lekarz Weterynarii na swojej stronie pod adresem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/uboj-z-koniecznosci-zwierzat-gospodarskich-kopytnych-poza-rzeznia publikuje wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią.


Główny Lekarz weterynarii po raz kolejny przypomina o zasadach obowiązujących podczas dezynfekcji pojazdów służących do transportu zwierząt

SZANOWNI PAŃSTWO, HODOWCY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia kolejnych ognisk AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) w kraju Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania ZASAD BIOASEKURACJI w gospodarstwach utrzymujących świnie, w tym o konieczności: PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU ZWIERZĄT
Aby zapoznać się z zasadami kliknąć TUTAJ


Restrykcje w przemieszczaniu trzody chlewnej w związku z zagrożeniem ASF

Główny Lekarz Weterynarii podaje do wiadomości zakres restrykcji nałożony na przemieszczanie trzody chlewnej w związku z zagrożeniem ASF. Aby zapoznać się z zakresem restrykcji proszę kliknąć TUTAJ


Padłe dziki

ulotka informacyjna


Spis stad

ARiMR przypomina o zbliżającym się terminie corocznego obowiązkowego spisu stad.
ulotka informacyjna


Zagrożenie ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie informuje o aktualizacji wymagań w zakresie utrzymywania trzody chlewnej w związku z dalszym pogarszaniem się sytuacji epizootycznej w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.


Bieżące informacje dostępne są na stronie aktualności, do której można przejść bezpośrednio klikając >>>TUTAJ<<<.


Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie przekazuje informację z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat bezpieczeństwa żywności przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego. >>>KLIKNIJ TUTAJ<<<.
Zapraszamy również do zapoznania się z zawortością menu "Rolniczy handel detaliczny"


Zagrożenie grypą ptaków

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, iż nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 722).

Publikuje jednocześnie ulotkę informacyjną:
ulotka informacyjna

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722). Treść rozporządzenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722) uchyla nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie.
Jednocześnie nakazuje między innymi utrzymanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikim ptactwem oraz zachowanie zasad bioasekuracji, w tym stosowanie mat dezynfekcyjnych i środków dezynfekujących oraz zasad higieny osobistej, czyszczenie i odkażanie sprzętu i urządzeń używanych do obsługi drobiu.
Wszelkie niepokojące objawy chorobowe występujące u drobiu należy zgłaszać do lekarzy weterynarii lub do Inspekcji Weterynaryjnej.

Z-ca PLW
w Lublinie
Tomasz Brzana

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie przekazuje ulotkę Głównego Lekarza Weterynarii o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8, oraz przekazuje informację dla lekarzy wolnej praktyki.


Ulotka Głównego Lekarza Weterynarii Informacja dla lekarzy wolnej praktyki

W dziale aktualności znajdują się również Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych, dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Jest tam również ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Zasady tymczasowej, minimalnej bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tyg. życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji.

Lista kontrolna elementw bioasekuracji.

Zaświadczenia paszowe

W celu otrzymania "zaświadczenia paszowego", czyli zaświadczenia o zgłoszeniu prowadzenia działalności na poziomie produkcji pierwotnej pasz w zakresie wytwarzania produktów rolnych, w tym ich uprawy, zbioru, przechowywania, transportu lub ich wprowadzania na rynek paszowy zgodnie z wytycznymi rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz i umieszczeniu w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie należy złożyć w sekretariacie tutejszego inspektoratu wypełniony wniosek, który dostępny jest  tutaj.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • Potwierdzenie dokonania wpłaty 17zł tytułem "opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia" na konto urzędu miasta: 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
 • dokument potwierdzający nadanie numeru producenta (decyzja o nadaniu numeru, lub zaświadczenie o nadaniu numeru z ARiMR)

W zależności od umiejscowienia użytkowanych gruntów wniosek składa się u swojego właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Stosowanie antybiotyków

Pod adresem www.miw.lpi.pl/wiw/pliki/16-07-13-ulotka-antybiotyki.pdf dostępna jest ulotka informacyjna Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca odpowiedzialnego stosowania antybiotyków u zwierząt.

Informacja na temat grupowego utrzymywania loch i loszek

Pod adresem www.miw.lpi.pl/wiw/pliki/ulotka dla hodowcow swin.doc dostępna jest ulotka z informacjami na temat nowych warunków grupowego utrzymywania loch i loszek wchodzących w życie od 1 stycznia 2013r.